[section label=”Banner” padding=”15px” video_visibility=”visible”]

[row col_style=”solid” width=”custom” custom_width=”1024px” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider]

[ux_image id=”5609″ link=”https://leewatch.vn/thu-mua-dong-ho-cu/”]

[ux_image id=”3890″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-orient/”]

[ux_image id=”3891″]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Sản phẩm” padding=”15px” video_visibility=”visible”]

[ux_slider label=”slider mobile” visibility=”show-for-small”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4380″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-certina/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4381″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-edox/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4382″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-eterna/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4383″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-frederique-constant/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4384″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-hamilton/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4385″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-hublot/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4386″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-longines/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4387″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-maurice-lacroix/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4388″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-mido/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4389″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-montblanc/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4390″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-ogival/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4391″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-omega/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4392″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-orient/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4393″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-patek-philippe/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4394″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-poljot/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4395″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-raymond-weil/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4396″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-revue-thommen/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4397″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-rolex/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4398″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-seiko/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4399″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-tissot/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”4400″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-zenith/”]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]
[ux_slider label=”slider desktop” style=”container” mobile=”false” visibility=”hide-for-medium”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”2980″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-certina/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”2981″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-edox/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”2341″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-eterna/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2342″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-frederique-constant/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2983″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-hamilton/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2984″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-hublot/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2346″ link=”Longines”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2986″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-maurice-lacroix/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2987″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-mido/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2989″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-montblanc/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2991″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-omega/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2992″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-orient/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2993″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-patek-philippe/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”3875″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-poljot/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2994″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-raymond-weil/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2995″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-revue-thommen/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2996″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-rolex/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2997″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-seiko/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”4122″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-tissot/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2999″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-zenith/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2992″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-orient/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”2991″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-omega/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2985″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-longines/”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2342″ link=”https://leewatch.vn/thuong-hieu-frederique-constant/”]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]
[title style=”center” text=”SẢN PHẨM NỔI BẬT” color=”rgb(0, 0, 0)” width=”100%”]

[ux_products col_spacing=”collapse” orderby=”sales” show=”featured”]

[/section]
[ux_slider style=”container”]

[ux_image id=”3901″]

[/ux_slider]
[section label=”Sản phẩm bán chạy” padding=”15px” video_visibility=”visible”]

[title style=”center” text=”SẢN PHẨM BÁN CHẠY” color=”rgb(0, 0, 0)” width=”100%”]

[tabgroup style=”bold” nav_size=”large” align=”center”]

[tab title=”ĐỒNG HỒ NAM”]

[ux_products type=”row” cat=”176″ products=”16″ orderby=”date”]

[button text=”Xem thêm ĐỒNG HỒ NAM khác” letter_case=”lowercase” color=”alert” style=”link” expand=”true” link=”https://leewatch.vn/dong-ho-nam/”]

[/tab]
[tab title=”ĐỒNG HỒ NỮ”]

[ux_products type=”row” equalize_box=”true” cat=”177″ products=”16″ orderby=”date”]

[button text=”Xem thêm ĐỒNG HỒ NỮ Khác” letter_case=”lowercase” color=”alert” style=”link” expand=”true” link=”https://leewatch.vn/dong-ho-nu/”]

[/tab]

[/tabgroup]
[title style=”center” text=”PHỤ KIỆN”]

[/section]
[section label=”Phụ kiện” padding=”0px” video_visibility=”visible”]

[row width=”custom” custom_width=”1024px” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_products width=”full-width” col_spacing=”xsmall” equalize_box=”true” cat=”178″ orderby=”date”]

[/col]

[/row]

[/section]
[title style=”center” text=”TIN TỨC & SỰ KIỆN” color=”rgb(246, 0, 0)” width=”100%”]

[section label=”TIN TỨC LEEWATCH” padding=”0px”]

[row width=”custom” custom_width=”1024px” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”collapse” columns=”1″ columns__sm=”1″ columns__md=”1″ posts=”4″ show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ image_width=”50″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”]

[ux_video url=”https://youtu.be/potaU425LbM”]

[row_inner]

[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_video url=”https://youtu.be/MWEPfZ6uYo8″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_video url=”https://youtu.be/UlhLcDlxQo8″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_video url=”https://youtu.be/6Xqn-ShS2iM”]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://youtu.be/O_DB8D7CJSM”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”VỀ CHÚNG TÔI” padding=”0px”]

[title style=”center” text=”VỀ CHÚNG TÔI” color=”rgb(0, 0, 0)” width=”100%”]

[row style=”small” width=”custom” custom_width=”1024px” h_align=”center”]

[col span=”12″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1″ text_align=”left”]

Bắt đầu lĩnh vực kinh doanh đồng hồ từ năm 2018. Ban đầu Leewatch chuyên bán những chiếc đồng hồ cũ chính hãng thương hiệu nổi tiếng. Với sự đam mê, tận tụy và coi uy tín là kim chỉ nam để kinh doanh đồng hồ, Leewatch đã được nhiều anh em chơi đồng hồ biết đến tin tưởng và ủng hộ.

Trải qua 5 năm hoạt động Leewatch đã từng bước trưởng thành và phát triển. Với mong muốn đem đến khách hàng những giá trị cao nhất, chúng tôi sẽ đem tới khách hàng chế độ bảo hành, hậu mãi mà khó có cửa hàng nào đáp ứng được.

Chúng tôi và những chiếc đồng hồ sẽ cùng bạn trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời tại Leewatch!
[/ux_text]

[/col]

[/row]
[divider width=”100%” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[/section]

Giỏ hàng
Yêu thích
Đã xem gần đây
So sánh sản phẩm (0 Sản phẩm)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Danh mục